MY MENU

Article

บทความ

Title
SMART LOGISTICS กลยุทธ์บริหารการจัดการโลจิสติกส์… อย่างชาญฉลาด
Author
ผู้ดูแลระบบ
Attachment1
Views
20
Content

การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Supply Chain Management ซึ่งรวมถึงเรื่องการวางแผนการดำเนินการ การควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บวัสดุสินค้า การบริการ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากแหล่งจุดกำเนิดของวัตถุดิบ จนถึงจุดบริโภคหรือจุดการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ


บริหารการจัดการโลจิสติกส์คลังสินค้าสมัยใหม่

วัตถุประสงค์

 • เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตและขนส่ง: ผลิตและขนส่งในปริมาณมาก
 • เพื่อถ่วงดุลอุปสงค์และอุปทาน: สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่มีราคาไม่แน่นอน
 • เพื่อช่วยกระบวนการผลิต: ช่วยผลิตได้ต่อเนื่อง สินค้าที่ต้องการการเพาะหรือบ่ม
 • เพื่อช่วยลดกระบวนการตลาด: ลดเวลาการส่งมอบ ลดการเสียโอกาส ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การคำนวณความต้องการเนื้อที่เก็บสินค้า

การออกแบบคลังให้ได้ผลต้องคำนวณความต้องการเนื้อที่เก็บสินค้า โดยจัดสรรเนื้อที่อย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ให้เนื้อที่เสียเปล่า โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณความต้องการเนื้อที่เก็บสินค้า ดังนี้

 • ปริมาณของสินค้าที่จะเก็บ พิจารณาปริมาณของยอดขายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ว่ามีความคงที่หรือค่อนข้างจะเปลี่ยน
 • ลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะเก็บ
 • อุปกรณ์สำหรับการลำเลียงขนถ่าย
 • ลักษณะของการเก็บรักษาสินค้า

การบริหารบุคลากรในคลังสินค้า

 • กำหนดเป้าหมาย
 • วิธีการดำเนินการ
 • พิจารณาให้คำแนะนำ
 • เลือกวิธีการสื่อสาร เบา หรือ หนัก
 • ติดตามความคืบหน้า ประเมินผล
 • แนะนำ หากต้องมีการแก้ไข
 • พิจารณาเหตุของความล้มเหลว
 • ติดตามความคืบหน้า ประเมินผล

Warehouse Management System: WMS

เป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยบริหารการจัดการโลจิสติกส์ระบบคลังสินค้า ที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในคลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บ (Putaway) และการจัดและการเติมสินค้า (Picking & Replenishment)

เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง

ระยะเวลา สินค้าที่สั่งมาจะมีความสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็วเพียงใด

ต้นทุน จะต้องใช้เงินเท่าไรที่จะซื้อสินค้ามาเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

 • ต้นทุนที่ใช้ซื้อสินค้าเพื่อขาย (Costs of Acquiring)
 • ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Costs of Holding)

การบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลังด้วยหลักการ ABC Analysis (Always Better Control)

ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการจัดวางสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนถ่ายสินค้าด้านแรงงานและเวลาที่ใช้ มีหลักการดังนี้

 • สินค้าที่ขายดี – ไม่ดี จะมีตำแหน่งการวางต่างกัน
 • สินค้าที่ขายดี อยู่ใกล้ประตูเข้าออก เพื่อสะดวกในการขนถ่าย
 • สินค้าที่ขายไม่ดี จะเก็บด้านใน เพราะไม่ค่อยมีการขนถ่ายสินค้า
 • สินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนถ่ายลำบาก จะเก็บใกล้ประตู 


 •                          ที่มา  https://www.mmthailand.com/smart-logistics

Edit Comment

Enter your password to edit the post.

Delete CommentDelete Post

Enter your password to delete the post.