MY MENU

Drive-in Racking System

Drive-in Racking System / ชั้นวางพาเลทขนาดใหญ่

Drive - In Racking System เป็นชั้นวางสินค้า ที่ได้รับการออกแบบ ให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีชนิดเดียว หรือน้อยชนิด แต่ละชนิดมีปริมาณมาก
สินค้าที่ผลิตเป็นลอต และจ่ายออกเป็นลอต ลักษณะการจัดวางคือ ให้สินค้าที่มีลักษณะเดียวกันจัดอยู่ในแถวเดียวกัน การจัดเก็บสินค้าของชั้นวางนี้จะเป็นแบบ LIFO ดังนั้นสินค้าต้องไม่เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย หรือมีการกำหนดอายุของสินค้าที่สั้น การใช้งาน สินค้าต้องวางบนพาเลทเท่านั้น สามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ประมาณ 40 - 60 % เมื่อเทียบกับระบบจัดเก็บประเภทอื่น ๆ