MY MENU

Special Rack

Pick Flow Rack System / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้า ระบบ FIFO

Pick Flow Rack System เป็นชั้นวางของหรือชั้นวางสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดเก็บ และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้า ทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ด้วยระบบ เข้าก่อน – ออกก่อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้า ทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้อง

คุณลักษณะของสินค้า

  • สามารถตรวจเช็คสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า
  • สามารถเลือกจัดเก็บให้เหมาะสมกับสินค้า

Heavy Roller Rack System / ระบบจัดเก็บสินค้า ขนาดใหญ่

Heavy Roller Racking System เป็นระบบจัดเก็บสินค้า แบบลูกล้อเลื่อน ใช้จัดเก็บในลักษณะ FIFO “เข้าก่อน-ออกก่อน” ในแต่ละชั้นไม่สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องน้ำหนักของพาเลทแต่ละชุด ส่งผลไปสู่การควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของพาเลท การทำงานของ Rack ระบบนี้จะมีความเรียบลื่น เพราะมีการติดตั้งระบบ (Roller) และการติดตั้งยังมีระบบการพักช่วง (Speed adjuster) และมีการแยกช่อง (Separator) ระหว่างพาเลทที่ 1 และ 2 เพื่อง่ายในการตักพาเลท

Push Back Rack System / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้า ขนาดใหญ่

Push Back Racking System เป็นชั้นวางของ หรือชั้นวางสินค้า ที่ออกแบบผสมผสาน ระหว่าง Drive in racking กับ FIFO racking ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ทั้ง 2 ประเภท เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่หรือเป็นพาเลท สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ 2 - 4 พาเลท การจัดเก็บประเภทนี้มักจะใช้กับห้องเย็น หรือพื้นที่ที่ต้องการประหยัดช่องทางเดินรถ ในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถนำสินค้า เข้า ออก โดยไม่ต้องขับรถฟอร์คลิฟท์ (Fork lift) เข้าไปในช่องเก็บสินค้าเหมือนกับ Drive in rack จึงทำให้มีความสะดวกและปลอดภัยสูง

Slide Rack / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้า ขนาดกลาง


Slide Rack เป็นชั้นวางของที่เหมาะกับการวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากแต่มีขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง เช่น แม่พิมพ์ เครื่องจักร หรือชิ้นงานเหล็กตัน ชั้นวางประเภทนี้จะช่วยให้มีความสะดวกในการหยิบจับชิ้นงาน แผ่นชั้นสามารถเลื่อน เข้า-ออกได้เมื่อต้องการเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ยังให้ความปลอดภัยสูง คือ เมื่อมีการขนย้ายสิ่งของชั้นใดชั้นหนึ่งส่วนชั้นที่เหลือสามารถที่จะล็อคป้องกันมิให้ไหลออกมาได้ (ชั้นวางลักษณะนี้เหมาะกับการใช้รอกหรือเครนในการยกเข้าออก)